Utveckling och fler samarbetesformer

Nu arbetar skolan med att sammanställa material kring redovisningen av årets Grön Flagg arbete inom temat Livsstil och hälsa. I samband med detta arbete dök det upp en intressant fråga kring gemensamma bilder,

hur kan vi lösa ett gemensamt webbalbum där vi kan dela och lägga till bilder…

Vi ville med detta hitta ett sätt att dela bilder som vi alla har tillgång till så vi kan få ihop redovisningen och vad respektive klass och grupp har gjort i Grön Flagg. Vi har redan skapat en gemensam yta i Google Apps där vi lägger in textmaterial kopplat till de målen i temat som vi alla på skolan kommit överens om.

Grönflagg redovisning

Grönflagg redovisning

För att enkelt koppla ihop bildhanteringen med vår befintliga plattform så fanns det en anledning att titta på Picasa Webbalbum. Det finns såklart andra leverantörer som erbjuder samma tjänster  en av dessa är www.flickr.com som också relativt enkelt går att koppla till ett Google konto eller Facebook, men det kändes viktigt att man känner igen sig i miljön. Jag provade att göra tre album på områden som vi har en del bilder. Det som först slog mig var att det var enkelt att koppla detta till Google kontot som vi får i samband med skolans Google App. Förutom att det var enkelt att starta ett webbalbum i Picasa så var det även väldigt enkelt att lägga till bilder, det var bara att dra och släppa…

Picasa webbalbum

Picasa webbalbum

När albumen var klara så var det bara att dela med redan skapade grupper som var kopplade till mitt Google Apps konto. Det som var intressant i detta var att det uppstod ett behov som det fanns mycket enkla lösningar på och nu några dagar senare har flera personer som är med i delningen redan börjat lägga till bilder, vilka möjligheter och vilken härlig drivkraft och vad kul att få vara med i denna resa och se hur vi hittar nya metoder och samarbetesformer och är kreativa.

Det finns säkert också många spännande funktioner i veckans lansering iCloud, under de sensate dagarna har jag mest provat dokument delningen mellan olika verktyg som dator och iPad och iPhone samt bildströmningen. Det finns ju många fler funktioner att testa framöver.

iCloud

iCloud

Vallaskolans resa mot en global framtid och arbetet med en ny läroplan fortsätter…

Inspirationsdag med EU – tema

Imorgon firar vi EU-dagen i kommunen och i år kommer vår skola vara med i arrangemanget kring denna dag. För oss på skolan innebär detta att vi på skolan har anordnat en inspirationsdag kring skolans arbete i TänkOM, med besök från olika platser i Sverige. Förutom detta program kommer även elever från skolan genomföra intervjuer på stan och sända detta live med hjälp av en iPad och Bambuser och skolans digitala lärplatform i Google Apps.  Det blir en spännande dag då vi prövar teknikens möjligheter med en viktig fråga vad EU betyder för oss. Det blir också ett givande innehåll och säkert många intressanta diskussioner kring lärande och framtiden och möjligheter i skolans arbete kring TänkOM. Följ gärna dagen och intervjuerna samt innehållet i vår inspirationsdag på sidan vi skapat för live sändningen, live.vallaskolan.com.

Vallaskolan live

Vallaskolan live

Vi fortsätter skolans resa mot en global framtid och nu provar vi tekniken till det yttersta och berättar om skolans resa och erfarenheter så här långt.

Se lärande och ge barnen möjligheter

I samband med skolans arbete med 1:1 och TänkOm har vi haft möjligheten att diskutera kunskapssyn och hur vi ser på barnens lärande samt när det uppstår. Förutom att skolans 1:1 arbete har givit oss anledning att diskutera och reflektera över detta så har implimenteringsarbetet av den nya läroplanen också varit en bidragande energigivare. Det finns många delar i den nya läroplanen som stödjer skolans arbete och vårt uppdrag kring omvärldsorientering och skapa möjligheter för barnen, arbeta med ny teknik och moderna läromedel. När vi har nu har arbetat med TänkOM och börjat bearbeta nya läroplanen ser vi möjligheter med ämnesövergripande arbetsmetoder och även hur vi arbetar med bedömning av barnens lärande och kunskapsutveckling. I ett arbete som detta kan det uppstå en diskussion om antingen böcker eller datorer, i vårt arbete har vi kunna se att båda dessa kan ses som läromedel som på olika sätt kompletterar varandra och på så sätt kan vi möta fler barn i deras lärande. Det kan också se ut som barnen spelar och har kul på bilder och filmklipp, det är klart att en del är spel och att barnen har kul och känner glädje och stolthet i sin kunskapserövring, jag tycker att vi verkligen har lyckats när barnen har kul i skolan och när de lär sig. Jag känner att det inte finns någon motsättning i lärande och kunskap i förhållande till att ha kul,uppmuntra till kreativitet och att utvecklas eller att genom t.ex. matematikspel tränar färdigheter. Det är däremot viktigt att vi gör uppgifter och övningar som kräver att barnen använder sina kunskaper och sin kreativitet och fler sinnen samt att vi kombinerar detta med ett sambandstänk, helhetstänk och ett ämnesövergripande perspektiv och att vi i arbetet ger feedback och formativ bedömning. Vi kan också i vårt arbete se att vi får tänka om, vi får fundera kring vad som är kunskap och när ser vi lärande och kunskapsutveckling, vi får använda oss av vår kompetens på ett nytt och spännande sätt. Utöver dessa viktiga inslag ökar också möjligheten till elevernas inflytande över sin undervisning och sin situation och lärande, hur de vill göra, på vilket sätt, eleverna får också möjlighet att visa oss hur man kan göra då det är ett läromedel de behärskar och är uppvuxna med.

Genom att arbeta 1:1 skapas det möjligheter att samarbeta kring innehåll och lärande, det möjliggör att läraren kan följa barnens utveckling på ett smidigt sätt, det möjliggör också att alla barn har samma förutsättningar att lyckas. När jag varit i klasserna som arbetar 1:1 ser jag barn som tycker det är kul med lärande, kreativitet och samarbete, jag ser också många ämnen och mål som bearbetas och som blir naturliga att arbeta med och där det blir en koppling till den aktuella vardagen. Förutom att kunskapsutvecklingen och lärandet blir kul, intressant och att barnens kreativitet plockas fram så arbetar de med många ämnen och mål på ett ämnesövergripande sätt och då ökar förståelsen med samband och helhetstänk. Det är klart att man kan plocka ut specifika träningsmoment som övar upp färdigheter även genom 1:1 arbetet men genom att arbeta mer helhetstänkande är det en extra glöd och nyfikenhet som blir synlig hos barnen.

Penningborg UR

Penningborg UR

Som exempel så går det att hitta rena matematikövningar med hjälp av datorn som stimulerar färdighetsträningen och det är självklart nödvändigt och detta skiljer sig inte så avsevärt mycket från att barnen arbetar i matematikböcker men förutom att arbeta så har barnen också haft möjligheten att arbeta med Penningborg från UR som innebär att barnen övar hushållsekonomi, de får en förståelse kring pengar, handla, de får tänka igenom och göra val och reflektera om det blev bra, det är matematik i anknytning till verklighet och barnen får både räkna och samtidigt koppla sin förståelse till ett verkligt samband och så skapas en större insikt och ett helhetstänk, det är för mig lärande och det går att se i samband med att de arbetar och i  samarbetat, diskussioner med klasskamrater och vuxna omkring sig.

Arbete med Xtranormal i år 5

Arbete med Xtranormal i år 5

Ett annat exempel är att barnen skapar dialoger i Xtranormal. I den här övningen kommer både svenska och engelska in, barnen behöver i sitt arbete reflektera över dialogen och vad de vill få fram samtidigt som de översätter det till engelska, sist men inte minst blir det ett inslag ev kreativitet och val av figurer som skall spela upp en scen. När barnen är klara med sitt arbete ser man hur de vuxit i sitt lärande, de är stolta, de reflekterar kring om det låter bra och diskuterar med varandra. Det är också i det här arbetet möjligt att arbeta med formativ bedömning, löpande återkoppla och diskutera med barnen kring arbetet och dess lärande och utveckling, det sker också ett samarbete när de diskuterar olika lösningar och innehåll och på så sätt stimuleras barnens kunskapsutveckling ännu mer.

Utöver olika sätt att arbeta med 1:1 i olika ämnen eller ämnesövergripande möjliggörs samarbete och nätvärkande både i skolan och på fritiden. Moment som kan uppstå på fritiden är att uppgifter de arbetar med hemma sker tillsammans med fler i klassen genom nätet, uppgiften blir intressanta och man ser möjligheter i att kunna lösa den, hjälpa varandra, men framförallt finns samma möjligheter för alla barnen. Vårt arbetssätt erbjuder också många sätt att visa att man kan och hur man har lärt sig, man kan använda skolans lärplatform i Google App, göra en sida på nätet, man kan ha en dialog tillsammans med sin lärare, det går också att göra filmer och presentationer med hjälp av sitt läromedel eller som ett barn frågade mig ”...kan jag få ladda ner X code för att göra en APP…”. Det uppstår också en vilja hos barnen att visa vad de kan, de vill publicera på nätet och då gärna i bloggform, genom att blogga och bearbeta texter  via nätet utvecklar de sin skrivprocess och svenska. Här uppstår också diskussioner kring värdegrund, etik, vad kan man göra på nätet och vad kan man skriva, lägga ut och hur arbetar jag med innehåll som finns på nätet. Viktigt för oss i skolan är att visa att vår värdegrund även gäller i denna värld och att barnen får arbeta med sina värderingar om vad som är ok eller ej, att de skapas ett inbyggt filter hos individen som bygger på goda normer och värderingar. Vi kommer inte maskinellt kunna bygga bort allt som kan dyka upp och vilka val barnen gör, därav är det viktigt att vi i vårt fortsatta arbete belyser dessa frågor. En annan fråga i samma tema är ju hur barnen arbetar med information de tar till sig, här blir det viktigt att vi hjälper barnen att reflektera över det de läser och hur informationen förhåller sig till omvärlden och den aktuella kunskapen, att vi idag läser en bok eller en sida på nätet med ett visst innehåll behöver inte betyda att det är den samlade kunskapen eller den rätta, vi lever i en föränderlig värld och vi behöver lära barnen att göra kloka val i den.

Vad är det som är rätt och aktuellt?

Vad är det som är rätt och aktuellt?

Nu fortsätter vi vår spännande resa in en global framtid tillsammans med alla duktiga barn, kreativa lärare och engagerade föräldrar.

Vallaskolan på väg in i en global framtid

Nu har vi snart arbetat med 1:1, TänkOM, i tre månader och massor av spännande är på gång och man ser och känner förändringar i klasserna och på skolan, föräldrarna märker också av en förändring hemma på barnens arbete och hur de arbetar med sina uppgifter. Det är svårt att beskriva vad som händer med ord men kort så uppstår massor av olika lärsituationer, samarbete både i skolan och på fritiden. Vi arbetar också mer och mer med vår digitala lärplatform som vi skapat i Google Apps, både lärare och elever ser fler bra användningsområden som kanske i början inte var helt självklara, idéer och kreativitet avlöser varandra. Det dyker också upp tankar om att vilja synas på webben, blogga och dela med sig av sitt arbete och i detta få feedback och skapa nätverk med andra i samma situation. Vi kan idag se stora möjligheter i att använda oss av Google Apps både internt och i arbetet tillsammans med  barnen, samarbete samt möjligheten att öppna upp för alla och hela webben.

Kommentarer som, ”jag gjorde så här, fick jag det?, men jag provade och det funkade…” lösningar dyker nästan upp snabbare än man fastnade i om det går eller ej. Det finns ett starkt intresse i att hitta nya lösningar och användningsområden där barnen har möjlighet att använda sina nya läromedel.

I slutet av förra veckan formades också någon form av handlingsplan, önskad framtid och våra tankar om behov och vart vi är på väg och vad vi tänker att vi får ut av detta arbete, vid samma tillfälle arbetade lärspridarna på skolan (lärarna som arbetar 1:1 och har gått TänkOM utbildning) och jag fram en kort film som symboliserar vår resa och vart vi är på väg. Filmen visar också mycket av vad som idag pågår på skolan så den säger nog mer om det jag försöker beskriva…

En annan spännande utveckling på skolan är arbetet med iPad i våra förskoleklasser som haft stor positiv framgång bland barnen.  I detta arbete  använder förskoleklassläraren en iPad tillsammans med barnen och kan med detta använda den i undervisning, informationssökning, bilder och i lek. Det har under arbetets gång uppstått många situationer där det funnits användning för iPaden och där vissa sammanhang också blivit tydligare och det har framförallt blivit en rusurs för barnen och läraren. För att läsa mer om vad som händer i förskoleklasserna på Vallaskolan och i iPad arbetet och den utveckling detta medför finns bloggen vallaskolanfklass.wordpress.com.

En sökning på ”iPad förskoleklass” på Google…

iPad förskoleklass Vallaskolan

iPad förskoleklass Vallaskolan

Vi är i allt detta arbete på god väg mot vår vision ”Vallaskolan i en global framtid…”  och vår resa tillsammans med barnen och pedagogerna på skolan är riktigt spännande, lärorik för oss alla och det bästa är att vi ser en utveckling och kreativitet hos barnen och en glädje över det vi gör tillsammans.

Historia i 1:1 koncept

Under veckan har barnen snabbt kommit igång med sitt skolarbete. Under ett besök i en av klasserna som arbetar 1:1 blev jag riktigt inspirerad hur barnen arbetade med området Vikingatiden och hur de använde sig av sina datorer för att lära sig och söka information och berätta för varandra vad de lärt sig och hittat. En elev ville gärna visa mig en film om runskrifter som hon hade hittat på Youtube och det syntes att hon var riktigt nöjd med sitt fynd och insatt i filmens innehåll. En annan elev var i full färd att beskriva för en kamrat kring hans tankar om Vikingatiden och var han hade hittat det. Arbetat var som sagt i full gång och det sprudlade av energi och glädje och insikt i hur de kan använda sina nya läromedel.

Historia

Historia Vikingatiden med 1:1

Skall bli intressant och se hur detta arbete fortsätter men en sak var säkert engagemanget var på topp, samarbete åt alla håll och kanter. Möjligheterna till inspiration och lärande och individuella val utifrån intresse och vägledning var på topp.

Förändringsarbete

Framgångsfaktorer i förändringsarbete

 • Delaktighet och samarbete
 • Samma målbild/vision – gemnsamt förankrad och diskuterad
 • Synliggöra/Se nyttan med förändringen – se konkret hur detta har för påverkan på min situation
 • Delmål och uppföljning av förändringsarbete
 • Roligt, stimulerande och utmanande
 • Tillgång till kompetens, utbildning och support
 • Avsatt tid för arbete och reflektion – reflektionen skall dokumenteras och kommenteras
 • Effektiva och målinriktade planeringar pedagoger emellan
 • Rektor måste vara en förebild och modella förändringsarbetet

Fallgropar i förändringsarbete

 • Tidsbrist
 • Otydliga mål /vision
 • Ingen uppföljning
 • Fokus på fel sak

Förändringsarbete i klassrummet

I det framtida klassrummet är det avgörande med en tydlig lokal pedagogisk planering. För att få till ett lärande och våga släppa strukturen fast ändå ha kontrollen i klassrummet är det viktigt med en tydlig lokal pedagogisk planering som svarar på frågorna kring vad som skall nås och hur detta kan visas samt vad det är som kommer bedömas.

Med ett nytt läromedel så kan målet visas på många sätt och det finns ingen möjlighet för oss att ha kontroll över det nya verktyget på ett sätt som vi har med boken. För att det inte skall uppstå en stress och oro så behöver man den tydliga planeringen för att kunna släppa på ramarna.

En resa

Denna blogg blir en reflektionsyta kring arbetet med 1 till 1 på skolan. Till en början blir det nog mer reflektion vad som har hänt fram till nu men tanken är att även skriva några rader om hur arbetet går vidare och vilka utmaningar och glädjeämnen vi möter i detta arbete på skolan.

Utrullning av 1 till 1

Utrullning av 1 till 1

%d bloggare gillar detta: